ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.Toystrendy ให้บริการพื้นที่ฟรี สำหรับโปรโมท โพสขายสินค้า เกี่ยวกับ Gadget หรือสินค้า Trendy เท่านั้น!
ถ้าตรวจพบว่าเป็นสินค้าไม่เกี่ยวข้อง ทีมงานจะลบทันที ถือเป็นสิทธิขาดของ www.toystrendy.com

2. การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม www.toystrendy.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของ www.toystrendy.com ทุกประการอย่างต่อเนื่อง

3. ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ www.toystrendy.com หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ www.toystrendy.com หรือบุคคลอื่น

4. www.toystrendy.com สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูล (Content) ใดๆ ใน www.toystrendy.com โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ www.toystrendy.com แต่เพียงผู้เดียว

5. toystrendy สงวนสิทธิในการโอนบริการและบริการพิเศษของ toystrendy รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ toystrendy ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้บริการ”

6. สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ” ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ toystrendy นี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ toystrendy แต่เพียงผู้เดียว

7. www.toystrendy.com สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งกฎและข้อจำกัดการใช้บริการ www.toystrendy.com ได้ ตามที่ www.toystrendy.com เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง